arrow_upward arrow_upward

Talent Acquisition Academy’ is de handelsnaam waaronder Seedl Academy SRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Roger Vandendriesschelaan 18 B – 20 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, VAT BE 0785.338.229, DV.O246829 // Code Nace: 85.999, haar activiteit uitoefent en op de markt bekend is.

De ‘Talent Acquisition Academy’ is een opleidingscentrum dat zijn deelnemers expertise aanbiedt in Talent Acquisition, en meer bepaald in sourcing, rekrutering, selectie en ‘employer branding’. Zijn pedagogische (supprimer le ‘e’) DNA is uniek omdat het opleidingsprogramma op het praktische aspect is gericht. Het zijn contactopleidingen, gegeven door professionele deskundigen in Talent Acquisition.

Seedl Academy is een in human resources gespecialiseerd opleidingscentrum dat verschillende opleidingen aanbiedt, onder meer in Talent Acquisition, coaching, Learning & Development, Assessments HR, payrolling ,…

Seedl Academy is eigenaar van alle auteursrechten, content, boeken, branding, vennootschapsnamen, logo’s, domeinnamen (website) die door haar zijn gecreëerd, geschreven en/of geproduceerd.

 1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden omschrijven de rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot de inschrijving voor de door Seedl Academy georganiseerde opleidingen.

Door het inschrijvingsformulier voor een opleiding in te vullen, erkent de deelnemer/klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacybeleid. Al deze documenten kunnen worden geraadpleegd op de website van Talent Acquisition Academy. Bovendien verklaart hij/zij de inhoud en toepassing ervan zonder voorbehoud te aanvaarden.

 1. Definities

OVEREENKOMST: Alle documenten, beschikbaar op de website van Talent Acquisition Academy, die de deelnemer/klant met Seedl Academy verbinden, meer bepaald deze algemene voorwaarden, de disclaimer en de privacyverklaring.

OPLEIDING: Elke vorm van onderwijs van het korte type

DEELNEMER/KLANT: Elke natuurlijke of rechtspersoon die hetzij een inschrijvingsformulier heeft ingevuld en verzonden, hetzij een bestelbon heeft goedgekeurd voor een bedrijfs- of interbedrijvenopleiding, en hierdoor de inhoud en de toepassing van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 1. Inschrijving voor de opleidingen

De partijen zijn contractueel verbonden zodra Seedl Academy het inschrijvingsformulier van de deelnemer/klant en de volledige betaling van de opleiding door de deelnemer/klant heeft aanvaard.

De deelnemer/klant kan in geen geval de uit de inschrijving voortvloeiende rechten aan een derde overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Seedl Academy.

De deelnemer/klant verbindt zich ertoe bij zijn inschrijving correcte en volledige gegevens te verstrekken en latere wijzigingen onmiddellijk mee te delen.

 1. Tarief en facturatie

Behoudens een schriftelijke afwijking, toegestaan door Seedl Academy, zijn alle door haar uitgeschreven facturen in euro betaalbaar binnen 10 dagen na verzending van de factuur. De deelnemer/klant voert de betalingen uit op de bankrekening die op de factuur wordt aangegeven. Natuurlijke of rechtspersonen die zich vanuit het buitenland inschrijven voor een activiteit, betalen de kosten voor de internationale bankoverschrijving van het te betalen bedrag.

Bij niet-betaling van door de deelnemer/klant verschuldigde bedragen op de vervaldag behoudt Seedl Academy zich het recht voor om, zonder ingebrekestelling, de uitvoering van elke verplichting op grond van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade.

 1. Verzakingsrecht

De deelnemer/klant heeft het recht om Seedl Academy schriftelijk mee te delen dat hij afziet van zijn inschrijving, zonder betaling van een boete of vermelding van een reden. Hij moet dat doen binnen 8 dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum waarop Seedl Academy hem in kennis heeft gesteld van hetzij de aanvaarding van zijn inschrijving, hetzij de bestelbon. Deze verzaking is alleen mogelijk als de opleiding nog niet is begonnen en bijgewoond door de deelnemer/klant.

De deelnemer/klant kan ook na de in §1 vermelde termijn schriftelijk afzien van zijn inschrijving, met verantwoording, tot 15 kalenderdagen vόόr het begin van de opleiding, en dit zonder schadevergoeding. Bij annulering na die periode moet altijd 100% van de prijs van de opleiding worden betaald.

Ongeacht de OPLEIDING is de vervanging van een deelnemer/klant door een andere slechts uitzonderlijk toegestaan met de formele goedkeuring van Seedl Academy en op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag.

 1. Annulering, wijzigingen of veranderingen van datums en opleiders.

Bij overmacht of wanneer er te weinig inschrijvingen zijn voor een opleiding, heeft Seedl Academy het recht een opleiding te annuleren of de datums ervan te wijzigen.

Als een opleider wegens ziekte of een andere reden verhinderd is, heeft Seedl Academy het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van opleider te veranderen of de geplande opleiding tot een latere datum uit te stellen.

Bij annulering van een opleiding worden de reeds aan Seedl Academy betaalde bedragen volledig terugbetaald aan de deelnemer/klant.

Bij wijzigingen van opleidingsdatums heeft de deelnemer/klant het recht Seedle Academy om terugbetaling en annulering van zijn inschrijving te vragen voor het aantal dagen dat werd gewijzigd. Dit verzoek moet schriftelijk bij Seedl Academy worden ingediend binnen 5 werkdagen, volgend op de datum waarop Seedl Academy de deelnemer/klant op de hoogte heeft gebracht van de wijziging van de datums. Als de deelnemer/klant niet binnen die termijn heeft gereageerd, wordt zijn inschrijving als bevestigd beschouwd voor de nieuwe datums en is de betaling verschuldigd.

In geval van verandering van locatie (centrum), zal Seedl Academy de deelnemers op de hoogte brengen van het nieuwe adres, 5 werkdagen voor de datum van de opleidingsmodule.

 1. Aansprakelijkheid

Seedl Academy gaat geen resultaatsverbintenis aan.

Seedl Academy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten, ontbrekende informatie of onjuistheden in de documenten die aan de deelnemers/klanten worden overhandigd in het kader van door hen bijgewoonde opleidingen, seminaries en conferenties, alsook voor alles wat mondeling wordt gezegd in het kader van de cursussen, seminaries en conferenties die naar aanleiding van de opleidingen worden georganiseerd.

Seedl Academy is niet aansprakelijk voor door de klant/deelnemer geleden lichamelijke of materiële schade, met uitzondering van schade die te wijten is aan duidelijke of grove nalatigheid van Seedl Academy. Seedl Academy heeft in geen geval verplichtingen of aansprakelijkheid voor directe schade. Seedl Academy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat door de deelnemer/klant of zijn klanten wordt geleden.

Voor zover de aansprakelijkheid van Seedl Academy is aangetoond, blijft die hoe dan ook beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van de opleiding.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Seedl Academy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld op grond van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of, meer algemeen, bij een schending van een of meer intellectuele-eigendomsrechten op documenten die in het kader van de opleidingen, seminaries en conferenties aan de deelnemers/klanten worden overhandigd.

Alle intellectuele-eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, met betrekking tot documenten die in het kader van de opleidingen, seminaries en conferenties aan de deelnemers/klanten worden overhandigd, blijven eigendom van Seedl Academy of de rechthebbenden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Seedl Academy en/of de rechtstreeks betrokken persoon is het de deelnemer/klant niet toegestaan om intellectuele-eigendomsrechten van welke aard ook, inclusief auteursrechten en naburige rechten, beschermd door de wet van 30 juni 1994, met betrekking tot documenten die hem in het kader van de opleidingen worden overhandigd, volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, te registreren, te laten registreren, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te verdelen, aan te passen of over te dragen.

 1. Persoonsgegevens en foto’s

De persoonsgegevens van deelnemers/klanten die zij aan Seedl Academy hebben meegedeeld, zijn bestemd voor intern gebruik door Seedl Academy en voor het beheer van haar opleidingen. De deelnemers/klanten hebben recht op inzage in die gegevens en in voorkomend geval recht op rectificatie zoals bepaald door de Belgische wet van 8 december 1992.

De deelnemers/klanten geven Seedl Academy uitdrukkelijk toestemming om hun naam en hun persoonsgegevens te gebruiken voor de promotie van opleidingen die zij organiseert.

De foto’s, genomen tijdens opleidingen en evenementen van Seedl Academy, zijn volledig eigendom van Seedl Academy. Seedl Academy mag foto’s van de deelnemers/klanten die tijdens opleidingen of evenementen worden genomen, gebruiken om haar publicaties, website en andere media te illustreren. Seedle Academy waarborgt dat deze documenten enkel zullen worden gebruikt binnen het kader van een illustratie die betrekking heeft op het beroep, de situatie of de reden waarvoor de deelnemers/klanten werden gefotografeerd.

 1. Catering

De catering is inbegrepen in de prijs van de opleiding.

 1. Vertrouwelijkheid

Elk van de Partijen stemt ermee in informatie die of materiaal dat in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst aan de deelnemers/klanten wordt verstrekt en die of dat informatie bevat over de andere partij, haar activiteiten, organisatie, werkmethoden, knowhow, klanten, programma’s in het kader van verbonden vennootschappen, vertrouwelijk te behandelen en bijgevolg niet te kopiëren, te bewerken, te wijzigen of aan enige andere derde te verstrekken.

Bij betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel als enige bevoegd.

Contact
Talent acquisition Academy info@seedl.academy 02/342.12.35